K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme identifikátory zařízení - cookies (více informací). Dalším používáním portálu vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.

Warunki handlowe

Przydatne informacje > Warunki handlowe

Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád pro rezervace v rámci produktu  Technotrasa surová krása

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej tylko „warunkami handlowymi”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i ust. ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny (dalej tylko „kodeks cywilny”)
 
           Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
           REGON: 029 95 832
           NIP: CZ02995832
           z siedzibą: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrawa
          wpisane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Okręgowy Sąd w Ostrawie, sekcja C, numer akt 59059   
           dane kontaktowe: mgr David Karčmář
           tel. : +420 730 181 450
           e-mail: technotrasa@mstourism.cz
           strona internetowa: www.mstourism.cz
           (dalej zwany „sprzedającym“)
 
2. Niniejsze warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego i osoby fizycznej, która zawiera umowę poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej „kupujący”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem rezervace.technotrasa.cz (zwany dalej „systemem rezerwacji”) lub kupując usługę od jednego z kontrahentów sprzedawcy.

II. Informacje o usługach i cenach

1. Informacje o usługach, w tym cenach poszczególnych usług oraz ich głównych cechach podane są przy poszczególnych usługach w katalogu systemu rezerwacyjnego. Ceny usług zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny usług obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w systemie rezerwacji. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy na indywidualnie ustalonych warunkach.
 

III. Zamówienie i zawarcie umowy

1. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.

2. Kupujący zamawia usługi w następujący sposób:
 - poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
- wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji,
- osobiście w punktach sprzedaży prowadzonych przez kontrahentów sprzedającego, których dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.technotrasa.cz

3. Podczas składania zamówienia kupujący wybiera usługę, ilość miejsc oraz sposób płatności.

4. Kupujący przed wysłaniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w zamówieniu. Kupujący przesyła zamówienie sprzedającemu, klikając „REZERWUJ”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Potwierdzenie to będzie zawierało link do aktualnych warunków handlowych sprzedającego. Umowa zostaje zawarta dopiero po opłaceniu pełnej ceny usług.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu opłacenia usługi. Kupujący może anulować zamówienie osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

 7. W przypadku kiedy doszło do oczywistego błędu technicznego na stronie sprzedającego przy podawaniu ceny usług podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do przekazania kupującemu usługi za tę ewidentnie nieprawidłową cenę, nawet jeśli kupującemu zostało wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o błędzie i przesyła zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest traktowana jako nowa propozycja umowy i w takim przypadku umowa zostaje zawarta poprzez potwierdzenie odbioru przez kupującego na adres e-mail sprzedającego..
 

IV. Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym, kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamówić usługi ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać usługi bez rejestracji.

2. Podczas rejestracji konta klienta i zamawiania usług kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu usług sprzedający uznaje za prawidłowe.

3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.

4. Kupujący nie jest upoważniony do udostępniania swojego konta osobom trzecim, w celu korzystania.

5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków handlowych.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania stron trzecich.
 

V. Warunki płatności i warunki dostawy

1. Kupujący może zapłacić za usługi zgodnie z umową w następujący sposób:
-  przelew bezgotówkowy na konto sprzedającego przelewem bankowym lub płatnością za pośrednictwem bramki płatności GoPay
-  gotówką lub kartą płatniczą w punktach sprzedaży prowadzonych przez kontrahentów sprzedającego, których dane kontaktowe są dostępne na stronie www.technotrasa.cz.
 
2. O ile poniżej wyraźnie nie określono inaczej, cena usług obejmuje również koszty związane z dostawą usług.

3. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty za usługi przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego, w przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatności GoPay poprzez zaksięgowanie kwoty na rachunku handlowym sprzedawcy w GoPay.

4. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności. Zapłata ceny usług przed wykonaniem usługi nie stanowi zaliczki.

5. Usługi są dostarczane kupującemu poprzez przekazanie lub przesłanie kuponu elektronicznego (vouchera) na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu.

6. Sprzedający osobiście lub za pośrednictwem swojego kontrahenta wystawi kupującemu dowód zapłaty, który zostanie przekazany osobiście lub przesłany na adres e-mail kupującego.

7. W przypadku Chargebacku, o który wnosi kupujący w związku z oferowaną usługą, za zwrot kosztów odpowiada sprzedający.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu, który zawarł umowę poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania vouchera (który został przekazany osobiście lub wysłany na e-mail kupującego)

3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy:
-  świadczenia usług, jeżeli zostały wykonane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
-  usługi związanej z wypoczynkiem, jeżeli usługa jest świadczona w określonym terminie,
-  w innych przypadkach określonych w § 1837 kodeksu cywilnego.
 
4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie na odstąpienie od umowy.

5. Odstąpienie od umowy zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

6. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne w ten sam sposób, w jaki zostały mu przekazane.

7. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w związku z wyprzedaniem usług i niedostępnością usług. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwraca w ten sam sposób wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego w ramach zamówienia, w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 

VII. Doręczenie korespondencji

1. Strony zawierające umowę mogą przekazywać sobie wzajemną korespondencję pocztą elektroniczną.

2. Kupujący przesyła korespondencję do sprzedającego na adres e-mail technotrasa@mstourism.cz Sprzedający przesyła korespondencję kupującemu na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.
 

VIII. Rękojmia za wady

1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914 do 1925 kodeksu cywilnego oraz Ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

2. Kupujący zobowiązany jest do reklamacji wadliwie wykonanej usługi niezwłocznie po jej stwierdzeniu i nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od jej wykonania. W przypadku wady możliwej do naprawienia, kupujący ma prawo do korzystania z usługi bez wady lub do adekwatnego rabatu od ceny usługi. W przypadku nieodwracalnej wady i braku możliwości prawidłowego korzystania z usługi, kupujący ma prawo albo odstąpić od umowy, albo do adekwatnego rabatu od ceny usługi.

3. Kupujący dochodzi swoich praw wynikających z odpowiedzialności sprzedającego za wady w siedzibie sprzedającego.
 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, jego dane osobowe będą przetwarzane przez sprzedającego Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. będącego administratorem danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania, w szczególności do wzajemnych relacji biznesowych, takich jak negocjacje przed zawarciem umowy i późniejsza realizacja zawartych umów. Są to w szczególności dane kontaktowe i identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu) oraz inne dane niezbędne do wykonania umowy.
 
2. Kolejnym celem przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych osobowych, w szczególności w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi, a po wykonaniu umowy także ochrona prawnie uzasadnionych interesów administratora na wypadek sądowego lub innego prawnego sporu, jeżeli konieczne będzie przedstawienie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jako dowodu w postępowaniu sądowym.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, tj. na czas prowadzenia konta klienta. Ze względu na ochronę prawnie uzasadnionych interesów dane osobowe przechowywane są przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy ze względu na ochronę administratora w przypadku ewentualnego sporu sądowego, co odpowiada obiektywnemu okresowi przedawnienia wynikającemu z kodeksu cywilnego. Część danych osobowych jest przetwarzana przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych.

4.  Dane kontaktowe administratora podane są w Artykule I niniejszych warunków handlowych.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługują w stosunku do administratora danych następujące prawa:
- zgodnie z art.15 Rozporządzenia RODO prawo żądania od administratora  dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
- zgodnie z art.16 Rozporządzenia RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- zgodnie z art.17 Rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- zgodnie z art.18 Rozporządzenia RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- zgodnie z art.20 Rozporządzenia RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
 - zgodnie z art.21 Rozporządzenia RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl)

7. Zawierając umowę, kupujący wyraża zgodę, bez kolejnego powiadomienia, na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku w ramach jakiegokolwiek zapisu obrazu, transmisji lub produkcji usługi w celach handlowych lub promocyjnych w rozumieniu § 84 ustawy nr.Nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego (zwany dalej „kodeksem cywilnym”), w ramach prezentacji całości lub części usługi przez sprzedającego i / lub jego kontrahentów. Zgoda na wykorzystanie wizerunku w ramach niniejszego postanowienia jest udzielana przez kupującego sprzedającemu i jego kontrahentom na czas nieokreślony, a kupujący ma prawo cofnąć tę zgodę mając na uwadze, że jeżeli odwołanie to nie jest uzasadnione istotną zmianą okoliczności lub innym uzasadnionym powodem, kupujący ponosi odpowiedzialność wobec sprzedającego w rozumieniu § 87. ust. 2 kodeksu cywilnego za szkodę powstałą na skutek cofnięcia zgody. Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z zapisanych wizerunków kupujących podlega informacjom o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z poprzednimi punktami.

8. Kupujący ponadto przyjmuje do wiadomości, że w ramach usługi mogą być dokonywane nagrania audio i / lub wideo na potrzeby prasy, radia, telewizji lub podobnych serwisów informacyjnych. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w celu dokonania tych rejestrów nie jest wymagana jego zgoda w rozumieniu § 89 kodeksu cywilnego, jeżeli są one wykorzystywane w sposób rozsądny i nie jest to sprzeczne z jego prawnie uzasadnionym interesem.

9. Kupujący zawierając umowę wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności do przesyłania informacji o usługach świadczonych przez sprzedającego.   

X. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie umowy między sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 e) kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie prawa do stron internetowych sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części bez zgody sprzedającego.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane interwencjami osób trzecich w sklepie internetowym lub powstałe w wyniku korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. W trakcie korzystania ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnej czynności, która mogłaby umożliwić mu lub osobom trzecim nieuprawnioną ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów składających się na sklep internetowy i korzystanie ze sklepu internetowego lub jego części czy oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.

5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 kodeksu cywilnego.

6. Umowa, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7. Postanowienia regulaminu są integralną częścią umowy. Umowa i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowa można zawrzeć w języku czeskim.

8. Sprzedający obsługuje reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego technotrasa@mstourism.cz. Sprzedający prześle informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.

9. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym w ramach umowy kupna.

10. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 Maj 2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia  (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

11. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży usług na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrola zezwoleń na handel jest prowadzona w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd ds.działalności gospodarczej (w Republice Czeskiej jest to “živnostenský úřad”). Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje również przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

12. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
 
Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 30.3.2020 
Nazwa plikuOpisPobieranie